POD POVRCHEM. Duchovní služba ve stínu rudé hvězdy

Vážení přátelé,

přijměte naše srdečné pozvání na přednášku farářky a disidentky Světluše Košíčkové, která povypráví o osobní zkušenosti duchovenské služby v prostředí totalitárního státu.

Světluše Košíčková, rozená Skálová (*26. 6. 1951, Brno), farářka. Pochází z farářské rodiny, matka Miloslava Skálová byla od konce 40. let kazatelkou a poté až do 90. let farářkou CČSH. Po absolvování Střední všeobecně vzdělávací školy v Brně se přihlásila na HČBF v Praze (1969). V téže době ji silně zasáhla oběť Jana Palacha. V r. 1974 studovala na Humboldtově univerzitě v tehdejším východním Berlíně. Kněžské svěcení v CČSH přijala 18. května 1975. Předtím již působila jako jáhenka (od r. 1972) ve Žďáru nad Sázavou (1973-1974). Nadále byla až do r. 1979 farářkou ve Žďáru, kde prožila tvrdý nátlak Státní bezpečnosti (StB) ve snaze získat ji ke spolupráci. V roce 1979 byla přeložena do Prostějova (krátce administrovala i Vyškov a od r. 1986 byla jmenovaná předsedkyní okrsku Brno-venkov), kde se seznámila se svým budoucím manželem M. Košíčkem. Svátost manželství uzavřeli v lednu 1980. Společně s manželem v 80. letech patřila mezi účastníky východoevropských ekumenických setkání vedených priorem komunity ve francouzském Taizé Rogerem Schützem-Mersauchem. Manželé též organizovali setkání v duchu Taizé na Moravě. Dostali se do kontaktu s Matkou Terezou v Kalkatě a posílali podporu sociálně slabým a strádajícím do misijních stanic v tzv. třetím světě. Spolupracovali s polským křesťanským hnutím Maitri a prostřednictvím přednášek na tajných bytových seminářích v rodinách a na setkáních modlitebních společenstev věřící seznamovali se spiritualitou Misionářek lásky, prací Matky Terezy a společenstvím Taizé, kam později organizovali i poutě a zájezdy mládeže. Pod patronátem Otty Mádra se podíleli na tisku a šíření samizdatové literatury. S manželem se po 17. listopadu 1989 plně zapojili do revolučních událostí v Prostějově a činnosti Občanského fóra. Ale ani po změně režimu nepřestali se svými aktivitami. S. Košíčková se např. podílela na založení křesťanské mateřské školky, pokračovala v práci s mládeží. Několik let pracovala v zastupitelstvu města Prostějov. V 1995 obdržela doktorát teologie na HTF UK. Od roku 2008 je farářkou v Brně-Tuřanech. V rámci Brněnské diecéze CČSH byla pověřena od roku 1999 vedením Kurzů základů teologie pro laiky.

Zdroj: Martin Jindra, Marcel Sladkowski (eds.), Biografický slovník, 2020 str. 248-249

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btlu%C5%A1e_Ko%C5%A1%C3%AD%C4%8Dkov%C3%A1https://www.pametnaroda.cz/cs/kosickova-svetluse-1951?_zn=aWQlM0Q0MjU3MTIxMzQxNDc3MjkwNjM4JTdDdCUzRDE3MDU1ODk4NzQuNzkyJTdDdGUlM0QxNzA1NTg5ODc0Ljc5MiU3Q2MlM0RBQjFDRDEwMTFBOTM5MEY0OTIyNDEwRDgyQTA4NkQ3NQ%3D%3D

Napsat komentář